Actualia verbintenissenrecht

€ 110,00
Exclusief belasting

SPREKER: Aloïs Van Oevelen

In dit webinar bespreekt professor A. Van Oevelen een aantal voor de actualiteit relevante topics uit het verbintenissenrecht


Accreditatie:

OVB: 2 uren
ITAA: 2 uren

Aantal

 1. De invloed van het Wetboek van Economisch Recht op het contractuele verbintenissenrecht
 2.  Overeenkomsten intuïtu personae en overeenkomsten intuïtu firmae
 3. Contractvrijheid
 4. Wilsovereenstemming
 5. Contract tussen van elkaar verwijderde personen
 6. Wilsgebreken
 7. Voorwerp
 8. Oorzaak
 9.  Regime van de nietigheden
 10. Gevolgen voor algemene rechtverkrijgenden
 11. Uitvoering te goeder trouw
 12. Contractuele aansprakelijkheid
 13. Exoneratieclausules
 14. Samenloop van aansprakelijkheden
 15. Schadebedingen
 16. Verjaringsstuitende ingebrekestelling
 17. Exceptie van niet-uitvoering
 18. Ontbinding wegens wanprestatie
 19. Opzegging 
 20. Contractoverdracht
 21. Gevolgen ten aanzien van derden
 22. Pauliaanse vordering
 23. Zijdelingse vordering
 24. Sterkmaking
 25. Onverschuldigde betaling
 26. Vermogensverschuiving zonder oorzaak
 27. Voorwaardelijke verbintenissen
 28. Uitstel van betaling
 29. Hoofdelijke verbintenissen en verbintenissen in solidum
 30. Overdracht van schuldvordering
 31. Tenietgaan van verbintenissen

lexduranl_20190313_1