ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMEEN

Door het bezoek aan onze website verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden en de privacy verklaring.

Het inschrijven op onze seminaries en opleidingen verbindt u tot deze algemene voorwaarden en privacyverklaring.

INSCHRIJVEN

De inschrijving voor een opleiding of seminarie verbindt u tot betaling van de inschrijvingsprijs. U kan slechts annuleren tot 15 dagen (weekend- en vakantiedagen inbegrepen) voorafgaand aan de startdatum van het seminarie of de opleiding, mits betaling van 60 % van de opgegeven prijs, BTW inclusief. Reden is dat zalen dienen gehuurd en catering voorzien te worden in functie van het aantal deelnemers.

Annuleren kan door het sturen van een email via onze contactpagina.

Inschrijvingen vanaf 15 dagen voor de startdatum van de opleiding of het seminarie kunnen niet geannuleerd worden en daarvoor dient de volledige prijs betaald te worden, ook wanneer men niet aanwezig was of zal zijn. Het staat éénieder echter vrij een vervanger te sturen.

Wanneer iemand zich inschrijft en niet overgaat tot annulatie, maar uiteindelijk niet deel heeft genomen aan het seminarie of de opleiding waarvoor men zich heeft ingeschreven, zal de volledige prijs worden aangerekend en dient de factuur uiterlijk 15 dagen na het seminarie betaald te zijn. Zoniet zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling de gewone vergoedende intresten verschuldigd zijn en wordt voorbehoud gemaakt voor alle schade die hier rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg van is.

BETALING

De betaling voor het seminarie dient bij ons binnen te zijn uiterlijk de dag voor de aanvang van het seminarie. Zoniet is uw inschrijving niet definitief en loopt u het risico niet meer toegelaten te worden indien de zaal volzet is.

Als u gebruik maakt van de KMO-portefeuille dient het BTW-bedrag gestort te zijn voor de aanvang van het event op rekening van LEXDURA BE52 9730 8575 5209 onder vermelding van uw factuurnummer, tevens dient u de aanvraag tot gebruik van de KMO-portefeuille te hebben ingediend.

FACTUUR

De inschrijvingen verlopen via onze site door te klikken op het gewenste seminarie of opleiding en de gevraagde velden in te vullen.Zodra deze correct zijn ingevuld ontvangt u een bevestigingsemail op het door u opgegeven emailadres met in bijlage de factuur met betalingsmodaliteiten.

ANNULATIE DOOR DE ORGANISTATIE

De organisatie behoudt zich het recht voor om een seminarie of opleiding te annuleren of de datum en locatie ervan te wijzigen tot 5 dagen voor de startdatum zonder daarvoor de reden op te geven en zonder recht op schadevergoeding. Ingeschreven deelnemers zullen voorafgaand op de hoogte gebracht worden per email. In geval van annulatie zal het inschrijvingsbedrag binnen de 5 dagen teruggestort worden aan de ingeschreven deelnemers.

STUDIEPUNTEN, AANVRAGEN, STUDIEUREN / AANWEZIGHEIDSATTESTEN

De algemene regel is dat enkel diegene die op het VOLLEDIGE seminarie aanwezig was in het bezit zal worden gesteld van een aanwezigheidsattest.

In geval van nog niet betaalde factuur wordt geen aanwezigheidsattest verschaft aan de betrokken persoon tot aan de betaling.

De aanwezigheidsattesten worden enkel afgeleverd aan de deelnemers die op het einde van het seminarie of de opleiding hun handtekening geplaatst hebben op de daartoe voorziene lijst.

Op deze regel worden geen uitzonderingen gemaakt.

Indien er studiepunten of aanwezigheidsuren door een beroepsorganisatie worden toegekend voorafgaand aan een seminarie of opleiding, wordt dit uitdrukkelijk meegedeeld in de communicatie en vermeld op de website.

Indien er geen vemelding wordt gemaakt, zijn er dus voorafgaandelijk geen punten toegekend en dient men terug te vallen op de regels die van toepassing zijn voor een welbepaalde beroepsorganisatie.

In de meeste gevallen kunnen deelnemers hun aanwezigheidsattest dan zelf indienen bij hun beroepsorganisatie en kunnen er afzonderlijk punten toegekend worden. Lees hier meer.

In ieder geval is iedere deelnemer zelf verantwoordelijk voor de beslissing al dan niet deel te nemen aan een seminarie of opleiding aan dewelke voorafgaandelijk geen punten door zijn of haar beroepsorganisatie zijn toegekend, nu de inschrijvingen voor de seminaries en opleidingen open staan voor iedereen.

 

VRIJWARING

De organisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie verkregen op de door haar georganiseerde seminaries en opleidingen. Dit betekent dat de organisatie niet aansprakelijk kan zijn voor het gebruik van deze informatie of voor de eventueel foutief verschafte informatie en het gebruik daarvan alsook niet voor het foutief gebruik door de deelnemers of derden van daar verkregen informatie. 

De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, verlies van goederen van de deelnemers, diefstal of andere misdrijven die zich hebben voorgedaan op de plaats waar een seminarie of opleiding wordt gegeven.


GESCHILLEN

Alle geschillen behoren tot de territoriale bevoegdheid van de hoven en de rechtbanken te Gent en zijn onderworpen aan de toepassing van het Belgisch recht.

 

LEXDURA