Het ontslag van statutairen bij lokale of provinciale besturen: een stand van zaken na het Ontslagdecreet van 16 juni 2023

€ 110,00
Exclusief belasting

De vastheid van betrekking was lang één van de grondbeginselen van het “ambtenarenstatuut”. Het statutair dienstverstand kon slechts worden beëindigd na de procedure van het ontslag wegens beroepsongeschiktheid, dan wel na een tuchtprocedure.

Sprekers: Daphne Segers 

Accreditatie:

OVB: 2 uren erkend tot 23/01/2025

in samenwerking met LEA-uitgevers

Aantal

De vastheid van betrekking was lang één van de grondbeginselen van het “ambtenarenstatuut”. Het statutair dienstverstand kon slechts worden beëindigd na de procedure van het ontslag wegens beroepsongeschiktheid, dan wel na een tuchtprocedure.

Nochtans nam de contractuele tewerkstelling meer en meer de overhand op het lokale niveau en drukte de Vlaamse Regering in haar regeerakkoord voor 2019-2024 reeds de wens uit een gelijkschakeling te willen doorvoeren aangaande het ontslagrecht.

Het “Decreet van 16 juni 2023 tot wijziging van het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat betreft de beëindiging van de hoedanigheid van het statutaire personeelslid”, kortweg het Ontslagdecreet, geeft uiting aan deze ambitie. 

Vanaf 1 oktober 2023 gelden de ontslagregels die in de Arbeidsovereenkomstenwet staan immers ook voor de statutaire personeelsleden van de lokale en provinciale besturen. 

Hierdoor kunnen statutaire personeelsleden eveneens ontslagen worden met inachtname van een opzegtermijn of -vergoeding, dan wel middels een ontslag wegens dringende reden.

Deze gelijkschakeling heeft aanzienlijke implicaties: de principes van het kennelijk onredelijk ontslag vinden toepassing, de Raad van State verliest haar bevoegdheid ten voordele van de arbeidsrechtbanken, het tuchtrechtelijk ontslag wordt opgeheven met alle gevolgen van dien voor lopende tuchtprocedures.
Het brengt ook heel wat onbeantwoorde vragen met zich mee die in de praktijk kunnen rijzen: wat met outplacement, met lopende evaluatietrajecten, wat met ontslagbeschermingen? 

Verdere modaliteiten en regels voor de beëindiging van het statutaire dienstverband zullen nog in een besluit van de Vlaamse Regering gegoten worden, waarschijnlijk tegen het einde van dit jaar, zodat het hoog tijd is om op 23 januari 2023 deze nieuwe regeling onder de loep te nemen.

Daphne Segers genoot haar rechtenopleiding aan de Universiteit Gent. In juni 2021 behaalde zij haar masterdiploma met grote onderscheiding. Gedurende haar opleiding specialiseerde Daphne zich in het sociaal recht en het ambtenarenrecht. Ze liep onder meer stage bij de Nationale Arbeidsraad (NAR) en voerde in het kader van haar masterproef empirisch onderzoek naar het psychosociaal welzijn op het werk in de publieke sector. Ze schreef tevens een paper omtrent het ontslag van beschermde werknemers in het kader van een faillissement. Daphne legt zich voornamelijk toe op het arbeids- en socialezekerheidsrecht en het sociaal strafrecht. In september 2021, vervoegde zij het team van Monard Law Gent en werd ze tevens lid van de Gentse balie.

lexduranl_20240123_2